Có tổng cộng 52 sản phẩm trong Main công suất cục đẩy